کشاورزی نو
کشاورزی نو
کود کلسیم بور مایع کابور نیچر یونان یک لیتری

توضیحات آگهی

کود کلسیم بور کابور یونان با 11 درصد کلسیم و 3 درصد بور یک کود کلسیم بور ممتاز و خاص اروپایی در ایرانه برای گلدهی میوه دهی و جلوگیری از ترک و سوختگی میوه ها

کود کلسیم بور مایع کابور نیچر یونان یک لیتری

Ca Bor Fertilizer

کابور با داشتن 11 درصد کلسیم و 3 درصد بور جزو بهترین کودهای کلسیم بور خارجی موجود در ایران با بالاترین درصد و کیفیت می باشد.

کا بـور کــود مایــع غلیــظ بــا فرمــول کلســیم  بـور، ترکیبــی بســیار پایــدار از مــواد مغــذی و مناســب بــرای افزایــش جــذب می باشد  ایـن ترکیـب در درجـه اول به صـورت محلول پاشـی در گیاهـان توصیه می شود که برای جلوگیـری از کمبـود مـواد مغـذی کـه ممکن اسـت رشـد محصـول و عملکـرد را محـدود کنـد اسـتفاده میشـود. ایـن ترکیـب بـا توجـه بـه فرمولاسـیون پیشـرفته ای کـه دارد بـه طـور مؤثـری از ریشـه هـم قابـل جذب اسـت. کا بُـر موجـب افزایـش مقاومـت گیـاه بـه انـواع تنش هـا و شـرایط نامطلـوب محیطـی از طریـق افزایـش اسـتحکام بافت هـا و سـاقه ها، افزایــش گرده افشــانی و یکنواختــی در رســیدگی میوه هــا و همچنیــن افزایــش شــیرینی میــوه بــه واســطه بـور موجــود در ترکیــب خــود میشــود.

میزان مصرف کا بور (کلسیم بور):

محلول پاشی برگی:
درختان میوه: دو لیتر در 1000 لیتر آب
سبزیجات و صیفی جات: یک تا یک و نیم  لیتر در هکتار
چغندر قند: یک و نیم تا دو  لیتر در هکتار
گلها و گیاهان زینتی: یک تا یک و نیم  لیتر در 1000 لیتر آب

سیستم آبیاری قطره ای:

درختان میوه: 3 تا 4 لیتر در هکتار
سبزیجات و صیفی جات: 2 تا 3 لیتر در هکتار
چغندر قند: 2 تا 3 لیتر در هکتار
گلها و گیاهان زینتی: 2 تا 3  لیتر در هکتار

خصوصیات بارز:

افزایـش عملکـرد از طریـق افزایـش سایز میـوه

ممانعـت از ریـزش گل و میوه هـای نـارس

افزایش جذب عناصر

تبلیغات در سایت کشاوری نو

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کود کلسیم بور مایع کابور نیچر یونان یک لیتری”