کشاورزی نو
keshavarzino

مصرف آب 85 درصد چاه‌های مجاز کشاورزی قابل کنترل نیست

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود تکلیف قانونی برای تحویل حجمی آب به کشاورزی از برنامه دوم توسعه، 85 درصد چاه‌های مجاز و 100 درصد چاه های غیرمجاز کشاورزی کنتور ندارند و مصرف آب آنها برای اجرای الگوی کشت قابل کنترل نیست.