کشاورزی نو
کشاورزی نو
حشره کش بیولوژیک بینووان- BINO1

توضیحات آگهی

حشره کش بیولوژیک بینووان– BINO1

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل(N): 2 درصد

فسفر محلول در آب: 0/1 درصد

بور محلول: 0/075 درصد

مجموع ماده آلی: 51 درصد

دستورالعمل استفاده:

به میزان 1/25 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب

گیاهان میزبان: تمام گیاهان زراعی و باغی و نیز گلخانه ای

تامین کننده ماده آلی مورد نیاز گیاه جهت افزایش مقاومت و رشد

ترکیبات سازنده:اوره،فسفریک اسید،بوریک اسید

احتیاط و هشدار:

دور از دسترس اطفال نگهداری شود

کشاورزینو – بازار نوین کشاورزی – برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول این صفحه به سایت نوتریکا مراجعه کنید

تبلیغات در سایت کشاوری نو